default-header
Home Natuurimpuls voor Beesels Broek

Natuurimpuls voor Beesels Broek

Het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde omgeving voor u om volop van te genieten. In het Beesels Broek worden de komende maanden werkzaamheden uitgevoerd om het natuurlijk karakter van deze natte natuurparel te herstellen.

Natuur onder druk

Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De neerslag van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. Daarnaast speelt verdroging een grote rol. Samen met de provincie Limburg en Waterschap Limburg wordt hiervoor in en om het Beesels Broek naar een oplossing gezocht. Om de natuurkwaliteit in het Beesels Broek te verhogen voert de Het Limburgs Landschap vanaf begin mei tot in oktober natuurherstelmaatregelen uit.

Naar bloemrijk grasland

Westelijk van de Huilbeek liggen twee voormalige landbouwgraslanden. Deze vochtige graslanden zijn erg kansrijk voor de ontwikkeling van waardevolle natte en bloemrijke schraallanden. Momenteel bevat de bovenlaag, door het langdurige landbouwkundig gebruik, teveel meststoffen. Daarom wordt deze voedselrijke bovenlaag afgegraven, het vrijkomende zand wordt gebruikt voor de dijkaanleg bij Beesel. Hierdoor ontstaan voedselarme natte omstandigheden waar bijzondere en zeldzame soorten als pinksterbloem, dotterbloem en moeraszegge, maar ook orchideeën, ratelaars en in de iets drogere delen ook knoopkruid zullen zich thuis voelen.

Welkom

Door deze werkzaamheden ontstaat lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur en het landschap op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in het Beesels Broek.

Natuurimpuls voor Beesels Broek
In het Beesels Broek wordt komende maanden gewerkt om natte soorten- en bloemrijke graslanden te herstellen.
Rapport fosfaatonderzoek
Ecohydrologisch advies

Dit project is mede gesubsidieerd door Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds.