default-header
HomeNieuwsMeer natuur voor het Dubbroek

Meer natuur voor het Dubbroek

dinsdag 29 augustus 2023

Door het veranderende klimaat hebben we te kampen met op het ene moment wateroverlast en op het andere moment droogte. In het Dubbroek tussen Maasbree en Baarlo is Het Limburgs Landschap al jaren bezig om de natuur te herstellen. Eind 2023 gaat Het Limburgs Landschap in het Dubbroek aan de slag om water langer vast te houden en omliggende gronden te herinrichten.  

Droogte en wateroverlast

De beschikbaarheid van voldoende schoon water is een belangrijke voorwaarde voor economie, stedelijk leefklimaat, natuur en landschap. Door droogte als gevolg van klimaatverandering staat deze beschikbaarheid ’s zomers meer en meer onder druk. Dit speelt vooral op de hoge zandgronden in het oostelijk deel van Nederland. Tegelijkertijd leidt de klimaatverandering in andere seizoenen juist tot wateroverlast. Dat geeft knelpunten voor land- en tuinbouw, natuur, drinkwatervoorziening, scheepvaart, industrie, recreatie en natuurlijk ook in stad en dorp. Een probleem dat in de toekomst alleen maar groter lijkt te worden.

Natte Natuurparels

De hoge zandgronden in het oostelijk Nederland kunnen maar beperkt gebruik maken van wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem, zoals de IJssel, het IJsselmeer, de Maas en de kanalenstelsels. Het overgrote deel is daarom aangewezen op de eigen watervoorraad, dat alleen gevoed wordt door de jaarlijkse neerslag. De Provincie Limburg heeft daarom een aantal natuurgebieden aangewezen als Natte Natuurparel. Deze gebieden worden ingericht met als doel om water tijdens natte perioden langer vast te houden en in tijden van droogte de omgeving te voorzien van voldoende water.

Natte natuur

Een van deze Natte Natuurparels is het Dubbroek, een oude Maasmeander tussen Maasbree en Baarlo. De Springbeek en de omliggende watergangen zorgen er nu voor dat het water zo snel als mogelijk het gebied verlaat. Dat water is dan definitief verloren en kan, zeker bij hevige hoosbuien, benedenstrooms voor wateroverlast zorgen en juist voor te weinig water tijdens langdurige periodes van droogte. De Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Het Limburgs Landschap werken daarom intensief samen om het water in deze gebieden, zoals het Dubbroek, langer vast te houden.

Hydrologisch onderzoek

Het aanpassen van het hydrologisch systeem kan niet zomaar. In de omgeving van het Dubbroek liggen landbouwgronden en kassen die juist niet gebaat zijn bij vernatting. Om ervoor te zorgen dat de hydrologische situatie hier niet verandert, is er de afgelopen maanden uitgebreid hydrologisch onderzoek gedaan door Royal Haskoning, in samenwerking met Waterschap Limburg. Met modelberekeningen zijn de huidige en toekomstige situatie nauwkeurig in beeld gebracht. Enkele waterlopen in het Dubbroek kunnen worden gedempt om water langer vast te houden. Om te zorgen dat de omgeving geen last krijgt van de vernattingsmaatregelen, wordt een extra waterloop aan de westzijde gegraven. Uit de modelberekening blijkt dat de maatregelen een positief effect hebben in het Dubbroek en dat de omgeving hiervan geen hinder ondervindt. Het Limburgs Landschap gaat, na een vergunningtraject bij het Waterschap, vanaf 29 augustus aan de slag met de uitvoering.

Na deze herinrichting wordt Het Dubbroek daarmee, net als vroeger, weer een gebied waar water langer wordt vastgehouden, met onder meer dotterbloemen, moeraszegge en pinksterbloemen. Ook na deze vernattingsmaatregelen blijft het Dubbroek toegankelijk voor wandelaars en fietsers.